وانت تلفنی کرج

تماس فوری

باربری مهرشهر کرج فاز یک

نفیس بار در فاز یک مهرشهر کرج

باربری فاز یک مهرشهر کرج

چگونگی پیدایش شهر با نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی شكلگيری شهر کرج میتوان به پيشينه روستایی آن در دوره پيش از اسالم پی برد. در این زمان روستای کرج در مسير ری به طبرستان قرار داشت که پس از استقرار مقر پادشاهی صفویان در قزوین و موقعيتی که در ارتباط با شمال غربی ایران، مرز عثمانی و مسير اروپا پيدا کرد بر اهميت آن افزوده شد نقشه زیر شهر کرج در سال 1335 و موقعيت بخشی از محدوده مطالعاتی در ارتباط با آن را نشان میدهد. همانطور که در تصویر هوایی ذیل قابل مشاهده است، در این سالها در محدوده مطالعه هيچگونه توسعه شهری مطاهده نمی شود. در واقع این حوزه در فاصله قابل مالحظهای از هسته شهر کرج تنها دربرگيرنده سكونتگاههای روستایی کوچک بوده است.

اطلاعات تماس

بررسی ویژگی های زیست محیطی منطقه
کيفيات زیست محيطی در برگيرنده ی مقوالتی همچون حصول اطمينان از ، جریان هوا، سایه، ، سروصدا، محافظت در برابر نزوالت جوی، دمای شدید و ... و در بعد کالن دغدغه ی پایداری زیست محيطی ) اکولوژیک ( را داشته و به حفظ و احيـــای منابع محيطی اعم از آب و خــاک و هوا در چـــارچوب طرح های شهــری می پــردازد. اقلیم اقليم نتيجه ترکيب عناصر متنوع آب و هوایی میباشد. از مهمترین عوامل سازنده اقليم عرض جغرافيایی و ارتفاع است. عرض جغرافيایی در افزایش دما و ارتفاع در تعدیل دما مؤثر است به طوری که با افزایش ارتفاع بارندگی ساالنه نيز افزایش مییابد. به منظور بررسی فاکتورهای اقليمیمنطقه از دادههای هواشناسی و اقليمیایستگاه سينوپتيک هواشناسی کرج استفاده شده است. این ایستگاه در سال 1352 تأسيس و در ارتفاع 1213 متری از سطح دریا قرار دارد. بررسی عوامل آبوهوایی امروز چنان جای ویژهای را به خود اختصاص داده که نه تنها در مطالعات برنامهریزی توسعه شهری و منابع طبيعی از اهميت بسياری برخوردار است بلكه در سایر مسائل و بررسیهایی که به نحوی به توسعه و ابعاد مختلف آن مربوط میگردند از عوامل مهم محسوب و مورد توجه قرار میگيرد. بارندگی بر اساس آمار هواشناسی مندرج در سالنامه آماری استان، مجموع بارندگی ساالنه منطقه در حدود 36161 ميليمتر بوده که ميزان آن از صفر تا 172 ميليمتر در ماه های سال متغير بوده است. از مجموع بارش 36161 ميليمتری ساالنه 64 ميليمتر مربوط به فصل بهار، 5163 ميليمتر مربوط به فصل تابستان، 171 ميليمتر مربوط به فصل پایيز و 76 ميليمتر مربوط به فصل زمستان بوده است.

تراکم ساختمانی

درمحدوده مطالعه تراکم متوسط با توجه به بافت باغویالیی موجود نسبتاً پایين بوده که این موضوع در حفظ هویت منظر محدوده مورد توجه قرار گرفته است و به منظور تأمين محصوریت فضای خيابانهای اصلی و ایجاد کریدورهای دید به سمت کيفيتهای طبيعی در لبه خيابانهای اصلی تراکم بيشتری در نظر گرفته شده است

تاریخچه مهرشهر

معرفی محدوه جغرافیایی منطقه 4 منطقه چهار شهرداری کرج درجنوب غربی شهر کرج می باشد که این محدوده از از شمال به ضلع جنوبی اتوبان کرج - قزوین _ و منطقه 5 شهرداری کرج ، از شرق به جاده محمد شهر- ماهدشت _ و منطقه 1 شهرداری کرج، از غرب به جاده قزلحصار،چهار باغ ، مهدی آباد_ و شهرداری کمال شهر و از جنوب:طبق طرح تفكيكی با منطقه 12 محدود میشود. مساحت منطقه چهار 61530618هکتار و جمعيت 6240615نفر ) براساس سرشماری سال 15 )می باشد. این منطقه در ابتدا شامل ویالهای بزرگ و پراکنده بود و از 3 طرف به زمينهایی میرسيد که به دستور شمس پهلوی برای بهبود آب وهوای منطقه به باغ سيب تبدیل شد. ورود افراد غيرساکن به این منطقه بدون هماهنگی مجاز نبود. پیشینه کلی تحوالت تاریخی تسمیه وجه علت اصلی که میتوان برای این نامگذاری یافت این است که بنيانگذار مهرشهر-شمس پهلوی- به آیين مهرپرستی گروید و نام خود را از خدیجه به شمس )خورشيد یا مهر( و نام همسرش نيز از عزت اهلل به مهرداد )هدیه خورشيد( تغيير داد. نامگذاری منطقه مهرشهر که اول به خواست وی »مهردشت« ناميده شده بود هم به خاطر گرایش به مهرپرستی بود.